ผลงานครู
ชื่อผลงาน : การสอนในศตวรรษที่ 21 ด้วย Google Classroom และการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชน ด้วย Online Marketing สู่ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ( PLC ) – ระดับพื้นฐาน
ชื่ออาจารย์ : นางผกามาศ เสือคล้าย
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 16 ก.ย. 2561,20:30  อ่าน 894 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานอบรม-googel-classroom 2561
ชื่ออาจารย์ : นางสาวเจริญรัตน์ กล่ำชัย
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 04 ก.ย. 2561,17:07  อ่าน 736 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานอบรม-googel-classroom 2561
ชื่ออาจารย์ : นางสาวเจริญรัตน์ กล่ำชัย
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 04 ก.ย. 2561,17:07  อ่าน 683 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : สรุปอบรมคูปอง-หลักสูตรศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาครูอย่างยั่งยืน -รหัสหลักสูตร 614181041-รุ่น-007
ชื่ออาจารย์ : นายดิเรก ทองแท้
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 30 ส.ค. 2561,22:55  อ่าน 983 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : สรุปรายงานการอบรมการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี
ชื่ออาจารย์ : นายเด่นพงษ์ วงศ์จันทร์
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 30 ส.ค. 2561,22:52  อ่าน 710 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : สรุปอบรมคูปอง-หลักสูตรศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาครูอย่างยั่งยืน -รหัสหลักสูตร 614181041-รุ่น-007
ชื่ออาจารย์ : นายยอดขวัญ ม่วงสวน
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 29 ส.ค. 2561,21:04  อ่าน 700 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : สรุปการอบรมเรื่อง เทคนิคการสอนสำหรับครูไทยยุคใหม่ในศตวรรษ ที่ 21
ชื่ออาจารย์ : นางสาววราภรณ์ สิงห์มี
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 15 ส.ค. 2561,16:33  อ่าน 762 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แบบสรุปรายงานการอบรมหลักสูตรนวัตกรรมแก้ปัญหาการอ่านออกเขียนได้ภาษาอังกฤษ
ชื่ออาจารย์ : นางผกามาศ เสือคล้าย
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 15 ส.ค. 2561,15:48  อ่าน 1110 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานการไปราชการ การพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ครั้งที่ 1/ปีการศึกษา 2561
ชื่ออาจารย์ : นางสาวเจริญรัตน์ กล่ำชัย
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 01 ส.ค. 2561,15:18  อ่าน 694 ครั้ง
รายละเอียด..