กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางผกามาศ เสือคล้าย

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาววรัญญา สินธุสำราญ

นางสาวนุจรีย์ พ่วงเฟื่อง

นางสาวนภัสวรรณ กวางเดินดง

นางสาวกาญจณา บุรี

นางสาวสุดารัตน์ อ้นนาง

นางสาวปนิดา เทพสุวรรณ

Ms. Maria Elena Dalumpines Gauma

นายวทัญญู เกตุมีฤทธิ์