กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นายเด่นพงษ์ วงศ์จันทร์

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางจุฑามาศ โตพงษ์

นายธนชัย เกตุเทียน

นางสาวสุพิศ มีทรัพย์มั่น

นายพีรพงศ์ ชัยชนะ

นายธีรพัฒน์ มิ่งภูษา