กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายอธิพงษ์ คชพงษ์

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางสาวเกสร แก้วคง

นางสาววาทินี ทรัพย์สมาน

ว่าที่ร.ต.หญิง วิภาดา ช่องขุนทด