กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายสมชาย เต็มเปี่ยม

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นางวรวลัญช์ ทองจินดา

นายนพพร ทองอ่อน

นายสมเกียรติ รักกูล

นายฤทธิไกร เงินทอง

นายกิตติภณ แซ่รอ