กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางสาวเจริญรัตน์ กล่ำชัย

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นายยอดขวัญ ม่วงสวน

นายอุเทน หมื่นสุวรรณ์

นายพลพจน์ วงศ์สงคราม

นางสาววารุณี รอดประดิษฐ์

นางสาวนุชนาถ สวัสดิ์วอ

นายวุฒิชัย ช่วยแก้ว