กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายคมกฤช จีนกุล

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางอนุสรณ์ พินทิสืบ

นางสาววราภรณ์ สิงห์มี

นายสุรเชษฐ์ แตงน้อย

นางธัญฐิติ เกตุอ๊อด

นายสรยุทธ ปั้นฉาย

นางภัทรพร วงศ์ใหญ่

นางสาวปวริศา มีสุขเสมอ

นางสาวธนัชชา เหล็กทั่ง

นายภานุพงศ์ จันธิมา

นางสาวณัฎฐนิช มณีวรรณ์

นางสาวพิมพ์นิภา พระพิมพ์

นางสาวลัดดาวัลย์ ถี่ถ้วน