ลูกจ้างชั่วคราว

นางลั่นทม ออมพลศิริ

นางกำแพง รอดเงิน

นายสุรัก ประจำถิ่น

นายสันติ เขม่นมอง

นางสาวสุมาลี ทองคำ

นายวีนัส นิ่มนุช

นายธนพงษ์ เขจรศาสตร์