กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นายดิเรก ทองแท้

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นายวิสัน สุวรรณคีรี

นางสุนทราภรณ์ เอี่ยมสวัสดิ์

นางสาวสมใจ บุญดี

นางสาวรัตติกาล มั่งทัด

นายพิษณุ พันธ์โนราช

นางสาวกัตฏิญา ศิริพรม

นายนนทกานต์ ดอนจิ๋วไพร