กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางลัดดาวัลย์ คชพงษ์

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวเจนจิรา เอี่ยมอ่อน

นางสาวอำพวา แสนสุวรรณ์

นายจักราวุฒิ หมวกสังข์

นางสาวกมลลักษณ์ นิกรฐา

นางสาวชนาภา กันทะวัง

นายชัยวัฒน์ บุญมี