ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
LOGO-ปว PNG Image ขนาดไฟล์ 347.97 KB 146514
เอกสารฝ่ายวิชาการ
แบบฟอร์ม นิเทศ 2.2565 Word Document ขนาดไฟล์ 107.63 KB 1
ตารางสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (ภาษาต่างประเทศ) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.17 MB 5
ตารางสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (แนะแนว) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 464.92 KB 3
ตารางสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (สุขศึกษา) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.13 MB 6
ตารางสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (สังคมศึกษาฯ) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.51 MB 12
ตารางสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.52 MB 7
ตารางสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (ศิลปะ) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.54 MB 3
ตารางสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (การงานอาชีพ) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.24 MB 5
ตารางสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (คณิตศาสตร์) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.9 MB 8
ตารางสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (ภาษาไทย) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.67 MB 5
ตารางสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.11 MB 2
รายชื่อนักเรียน-ม.1-6 อัพเดท10พ.ย.65 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 2.88 MB 121
แบบสรุปผลการนิเทศการสอน2565 Word Document ขนาดไฟล์ 1.77 MB 39
ปฏิทินปฏิบัติงาน 2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 132.84 KB 22943
แบบบันทึกกิจกรรมชุมนุม ปีการศึกษา 2565 Word Document ขนาดไฟล์ 563.5 KB 23242
ตารางสอนกลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ 1/2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.2 MB 23251
ตารางสอนผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการ 1/2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 814.21 KB 23256
ตารางสอนแนะแนว 1/2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 323.78 KB 23246
ตารางสอนกลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์ 1/2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.07 MB 23251
ตารางสอนกลุ่มสาระฯสุขศึกษา 1/2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.06 MB 23249
ตารางสอนกลุ่มสาระฯศิลปะ 1/2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.09 MB 23243
ตารางสอนกลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ 1/2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.95 MB 23257
ตารางสอนกลุ่มสาระฯการงานอาชีพ 1/2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.42 MB 23255
ตารางสอนกลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์ฯ 1/2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.19 MB 23276
ตารางสอนกลุ่มสาระฯภาษาไทย 1/2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.47 MB 23252
บันทึกข้อความแลกเปลี่ยนชั่วโมงสอน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 97.95 KB 123812
ปฏิทินวิชาการ ภาคเรียนที่2-2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 146.15 KB 123883
บันทึกข้อความรายงานการสอนออนไลน์ Word Document ขนาดไฟล์ 104.95 KB 129221
การนิเทศการจัดการเรียนการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 45.79 KB 129235
แบบฟอร์มวิจัยในชั้นเรียน 2564 Word Document ขนาดไฟล์ 348 KB 146719
ฟอร์มแผน Word Document ขนาดไฟล์ 548 KB 146636
ฟอร์มโครงการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 63.86 KB 146494
ตารางสรุปผลการประมินความพึงพอใจการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครู Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 14.61 KB 146568
เอกสารการอบรมครู แผนเศรษฐกิจพอเพียง Word Document ขนาดไฟล์ 222.19 KB 146511
แบบฟอร์มหน่วยการเรียนรู้บูรณาการ Word Document ขนาดไฟล์ 164 KB 149453
แบบฟอร์มการขอใช้บริการงานคอมพิวเตอร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 254.11 KB 146676
เอกสารฝ่ายบุคคล
รายชื่อครูอัพเดต 3 ม.ค. 66 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 22.79 KB 19
รายชื่อครู อัพเดท 2พ.ย.65 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 23.08 KB 28
รายชื่อครู (อัพเดท 16 ก.ย.65) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 22.68 KB 9
รายชื่อครู อัพเดท 4 ส.ค.65 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 23 KB 29
รายชื่อครู (อัพเดท 7 พค 65) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 22.79 KB 24455
บัญชีแสดงวันลาครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2565 Word Document ขนาดไฟล์ 242.53 KB 55131
เวรรักษาการณ์ เดือนมีนาคม 2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 210.13 KB 57839
แบบบันทึกข้อความขออนุมัติเดินทางไปราชการ2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 67.93 KB 58717
แบบสรุปรายงานไปราชการ อบรม ประชุม สัมมนา ศึกษาดูงาน Word Document ขนาดไฟล์ 135 KB 58748
รายชื่อครู อัพเดท 12 ม.ค.65 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 22.74 KB 63969
บันทึกข้อความขออนุมัติเดินทางไปราชการ2-2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 67.92 KB 123836
บัญชีสำรวจวันลาข้าราชการครู ประจำปี พ.ศ.2564 Word Document ขนาดไฟล์ 26.61 KB 127562
แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติงาน และผลการประเมินตนเองรายบุคคล (Self Assessment Report: SAR) Word Document ขนาดไฟล์ 657 KB 127587
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 42.26 KB 127570
รายชื่อครู 1-64 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 20.57 KB 146793
แผนพัฒนาตนเองรายบุคคล (Individual Development Plan: ID Plan) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 Word Document ขนาดไฟล์ 115.16 KB 146422
บันทึกข้อความขออนุมัติไปราชการ2564 (pdf) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 65.91 KB 146493
รายชื่อครู 2563 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 19.93 KB 146717
แบบฟอร์มสรุปรายงานไปรชการ63 Word Document ขนาดไฟล์ 769.5 KB 146749
การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน ครั้งที่ 1-2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 275.3 KB 146635
ปฏิทินปฏิบัติการเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ 1-2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 308.37 KB 146673
แบบส่งเอกสาร-หลักฐาน ครั้งที่ 1-2563 Word Document ขนาดไฟล์ 78.15 KB 146766
แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ฯ (ประเมินตนเอง) ครั้งที่ 1/2563 Word Document ขนาดไฟล์ 39.44 KB 146407
แบบคำร้องขอย้ายของข้าราชการครู Word Document ขนาดไฟล์ 69.5 KB 146575
คำร้องขอเปลี่ยนแปลงประวัติฯ (ข้อ 3 ใบประกอบวิชาชีพ) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 660.29 KB 146385
รายชื่อครู 2/2562 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 18.77 KB 146531
ข้อมูลการได้รับรางวัล ในปีการศึกษา 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 157.82 KB 146473
สรุปรายงานการไปราชการ ประจำปี 2562 Word Document ขนาดไฟล์ 770 KB 146713
เอกสารฝ่ายแผนงาน/งบประมาณ
แบบเสนอขอใช้งบปี 2566 Word Document ขนาดไฟล์ 19.25 KB 34
แบบรายงานผลการดำเนินโครงการกิจกรรม งบประมาณ 2565 Word Document ขนาดไฟล์ 47.87 KB 57896
ตัวอย่างรายงานผลตามโครงการ ปี 2564 Word Document ขนาดไฟล์ 3.61 MB 57845
แบบการเขียนโครงการปี-65 Word Document ขนาดไฟล์ 59.86 KB 127555
แบบเสนอขอใช้งบปี 65 Word Document ขนาดไฟล์ 18.81 KB 127561
แบบรายงานการใช้งบและผลกิจกรรม Word Document ขนาดไฟล์ 108.5 KB 127559
สรุปแบบขอตั้งงบ 2564 แยกตามฝ่าย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 78.68 KB 146723
สรุปแบบขอตั้งงบ 2564 จำแนกงบตามกลยุทธ์ รร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 83.7 KB 146473
แบบแผนปฏิบัติงาน กิจกรรม ปีงบประมาณ 2564 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 17.21 KB 146692
แบบเขียนโครงการ กิจกรรม ปีงบประมาณ2564 Word Document ขนาดไฟล์ 54.04 KB 146622
คำขอจัดตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ2563 Word Document ขนาดไฟล์ 22.59 KB 146733
กรอกแบบแจ้งข้อมูลการรับเงินโอนผ่านระบบ KTB Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 451.86 KB 146449
เอกสารการจัดทำโครงการและสรุปรายงาน RAR Archive ขนาดไฟล์ 159.17 KB 146608
ราคาเครื่องเขียน-หจก.ศึกษาภัณฑ์ฯ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 236 KB 146442
แผนปฏิบัติงาน61 ปรับปรุง Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 25.88 KB 146887
แบบบันทึกข้อความ สรุปรายงานการไปราชการ ปี 2560 Word Document ขนาดไฟล์ 946.5 KB 146398
เอกสารงานกิจการนักเรียน
แบบฟอร์มเอกสารเยี่ยมบ้าน 2565 Word Document ขนาดไฟล์ 344 KB 20746
ระเบียบว่าด้วยการควบคุมความประพฤตินักเรียน 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 188.64 KB 123728
แบบบันทึกข้อความอนูญาตนักเรียนทำงานช่วงปิดภาคเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 22.13 KB 146624
Q-R code แบบประเมิน SDQ และ EQ ม.ต้น Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 306.93 KB 146716
แบบรายงานบันทึกการเยี่ยมบ้าน 62 Word Document ขนาดไฟล์ 339 KB 146452
ปกรายงานการเยี่ยมบ้าน 62 Word Document ขนาดไฟล์ 3.54 MB 146725
แบบติดตามนักเรียนขาดเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 117.75 KB 146625
เอกสารงานวัดผล
เกณฑ์สมรรถนะ คุณลักษณะ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 313.99 KB 20738
3 แนวปฏิบัติของครูที่ปรึกษา ม.ปลาย Word Document ขนาดไฟล์ 70.95 KB 22898
2 แนวปฏิบัติของครูที่ปรึกษา ม.ต้น Word Document ขนาดไฟล์ 73.68 KB 22895
1 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการติดตามนักเรียนครู Word Document ขนาดไฟล์ 53.36 KB 22908
ใบปะหน้าข้อสอบ Word Document ขนาดไฟล์ 273 KB 123957
รายงานการเปลี่ยนผลการเรียนกรณีสอบแก้ตัว Word Document ขนาดไฟล์ 42.19 KB 123955
แบบสรุปการจัดการเรียนการสอนชดเชย Word Document ขนาดไฟล์ 34.36 KB 146495
แบบบันทึกผลการเรียน ปพ.5 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 242.89 KB 147138
แบบแจ้งรายชื่อนักเรียนที่มีผลการเรียน 0-ร-มส-มผ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 95 KB 146649
ปกปพ.5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 151.58 KB 146677
รายงานการตรวจ ปพ.5 Word Document ขนาดไฟล์ 29.47 KB 146526
บันทึกเปลี่ยนแปลงกรรมการคุมสอบ Word Document ขนาดไฟล์ 33.3 KB 147633