หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรที่เปิดสอน
                                          โครงสร้างและเวลาการจัดการเรียนรู้
                        โรงเรียนประชาสงเคราะห์วิทยา  ปีการศึกษา ๒๕๖๑-๒๕๖๓
กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม เวลาเรียน  
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ม. ๑ ม.๒ ม.๓ ม.๔ - ๖
    ภาษาไทย ๑๒๐ ( ๓ นก.) ๑๒๐ (๓ นก.) ๑๒๐ (๓ นก.) ๒๔๐ (๖ นก.)
    คณิตศาสตร์ ๑๒๐ ( ๓ นก.) ๑๒๐ (๓ นก.) ๑๒๐ (๓ นก.) ๒๔๐ (๖ นก.)
   วิทยาศาสตร์ ๑๖๐ ( ๔ นก.) ๑๖๐ (๔ นก.) ๑๖๐ (๔นก.) ๒๔๐ (๖ นก.)
 
 
   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
       - ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม
       - หน้าที่พลเมืองวัฒนธรรม และ 
       - การดำเนินชีวิตในสังคม
       - เศรษฐศาสตร์
       - ภูมิศาสตร์
  -ประวัติศาสตร์
 
 
๑๒๐ ( ๓ นก.)
 
 
 
๔๐ (๑ นก.)
 
 
๑๒๐ (๓ นก.)
 
 
 
๔๐ (๑ นก.)
 
 
๑๒๐ (๓ นก.)
 
 
 
๔๐ (๑ นก.)
 
 
๓๒๐  (๘ นก.)
 
 
 
๘๐  (๒ นก.)
   สุขศึกษาและพลศึกษา ๘๐ ( ๒ นก.) ๘๐ (๒ นก.) ๘๐  (๒ นก.) ๑๒๐ (๓ นก.)
   ศิลปะ ๘๐ ( ๒ นก.) ๘๐ (๒ นก.) ๘๐  (๒ นก.) ๑๒๐ (๓ นก.)
   การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๔๐ ( ๑ นก.) ๔๐ ( ๑ นก.) ๔๐ ( ๑ นก.) ๑๒๐ (๓ นก.)
   ภาษาต่างประเทศ ๑๒๐ ( ๓ นก.) ๑๒๐ (๓ นก.) ๑๒๐ (๓ นก.) ๒๔๐ (๖ นก.)
            รวมเวลาเรียน (พื้นฐาน) ๘๘๐ (๒๒ นก.) ๘๘๐ (๒๒ นก.) ๘๘๐ (๒๒ นก.) ๑,๖๔๐ (๔๑ นก.)
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๓๖๐
      ๑.  กิจกรรมแนะแนว ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๑๒๐
      ๒.  กิจกรรมนักเรียน
           -   ลูกเสือ
           -   กิจกรรมชุมนุม
 
๔๐
๒๕
 
๔๐
๒๕
 
๔๐
๒๕
 
๑๘๐
 
      ๓.  กิจกรรมเพื่อสังคม ฯ ๑๕ ๑๕ ๑๕ ๖๐
      รายวิชาเพิ่มเติม  ๒๐๐ ชั่วโมง/ปี ๒๐๐ ชั่วโมง/ปี ๒๐๐ ชั่วโมง/ปี ๑,๖๐๐ ชั่วโมง
หน้าที่พลเมือง ๔๐ (๑ นก.) ๔๐ (๑ นก.) ๔๐ (๑ นก.) ๘๐ (๒ นก.)
รวมเวลาเรียนทั้งหมด ไม่น้อยกว่า๑,๒๐๐
ชั่วโมง/ปี
ไม่น้อยกว่า๑,๒๐๐ ชั่วโมง/ปี ไม่น้อยกว่า๑,๒๐๐
ชั่วโมง/ปี
รวม ๓ ปี ไม่น้อยกว่า๓,๖๐๐ ชั่วโมง