พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย
เป้าประสงค์ของโรงเรียน
 
1. พัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีทักษะ ความรู้ มีพัฒนาการที่เหมาะสมตามช่วงวัย และมีคุณภาพ
2. ผู้เรียนในเขตพื้นที่บริการได้รับโอกาสในการศึกษาอย่างทั่วถึง เสมอภาค และมีคุณภาพ
3. ครู ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้และทักษะที่เหมาะสม ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีวัฒนธรรมการทำงานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์
4. ผู้บริหารสถานศึกษา มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล มีการบูรณาการทำงานโดยเน้นการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมจากผู้เกี่ยวข้อง เพื่อเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อคุณภาพการศึกษา และเป็นกลไกขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่คุณภาพระดับสากล