วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์                             ภายในปี ๒๕๖๓ โรงเรียนประชาสงเคราะห์วิทยา “มุ่งพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐานสากล กีฬาเด่น
                                            เน้นคุณธรรม ดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแหล่งเรียนรู้คู่ชุมชน”
ปรัชญาของโรงเรียน           การงาน คือ คุณค่าของชีวิต