สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน

สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน       เป็นรูปธรรมจักรล้อมด้วยรวงข้าวสองรวงเกี่ยวกัน
อักษรย่อ                               ป.ว.
สีประจำโรงเรียน                    ขาว   -   เขียว
                                              - สีขาว      หมายถึง ศาสนธรรม
                                              - สีเขียว    หมายถึง ความเจริญงอกงาม
คำขวัญ                                รู้หน้าที่ มีศีลธรรม ดำเนินชีวิตประเสริฐ
อัตลักษณ์                             ยิ้ม ไหว้ ทักทาย แต่งกายเรียบร้อย
เอกลักษณ์                            โรงเรียนส่งเสริม “กีฬา สร้างสุขภาพ”