ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
ประวัติความเป็นมาของโรงเรียน
 
ในปีพุทธศักราช   ๒๕๒๑ นิคมสร้างตนเองบางระกำ กรมประชาสงเคราะห์ โดยการนำของนายลือชัย ธรรมวิภาค ผู้ปกครองนิคมและประชาชนในเขตนิคมสร้างตนเองบางระกำได้ริเริ่มดำเนินการสร้างโรงเรียนมัธยมศึกษาขึ้น  สำหรับบุตรหลานในเขตนิคมแห่งนี้  เริ่มจากการขอที่ดินบริเวณหลักกิโลเมตร ที่ ๑ ถนนสายหลักของนิคมฯ ติดกับบริเวณที่ทำการนิคมฯ เนื้อที่ ๖๑ ไร่ ๓ งาน ๔๕ ตารางวา อันเป็นที่ดินสงวนสำหรับสร้างส่วนราชการของกรมประชาสงเคราะห์ จากนั้นได้รับความร่วมมือจากสมาชิกนิคมฯ ลูกเสือชาวบ้านช่วยกันสร้างอาคารเรียนชั่วคราวขนาด ๓ ห้องเรียน ๑ หลัง
 
พุทธศักราช ๒๕๒๒                      นิคมสร้างตนเองบางระกำได้เสนอขออนุญาตกรมสามัญศึกษาจัดตั้ง
                                                  โรงเรียนมัธยมศึกษา แต่ติดขัดในปัญหาบางประการจึงไม่สามารถตั้งโรงเรียนได้
พุทธศักราช ๒๕๒๓                      กรมสามัญศึกษาได้อนุมัติให้ตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาขึ้นได้ โดยได้เริ่มเปิดทำการสอนครั้งแรก
                                                  เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๒๓ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
พุทธศักราช  ๒๕๒๔                     โรงเรียนได้เริ่มดำเนินการโครงการหมู่บ้านสหกรณ์นักเรียน เพื่อรับนักเรียนที่บ้านอยู่ห่างไกล
                                                   ไม่สะดวกในการเดินทางมาเรียนโดยให้พักอยู่ในบ้านพักนักเรียนจึงทำให้โรงเรียนกลายเป็นโรงเรียน
                                                   ที่รับนักเรียนอยู่ประจำส่วนหนึ่ง ซึ่งเป็นการสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับท้องถิ่นมากขึ้นอีกทางหนึ่ง
พุทธศักราช ๒๕๒๕                      โครงการหมู่บ้านสหกรณ์นักเรียนได้พัฒนาขึ้นเป็นองค์กรพัฒนาเอกชนเพื่อความสะดวก
                                                   ในการบริหารงาน โดยมีคณะกรรมการบริหารจากชุมชนในท้องถิ่น
พุทธศักราช ๒๕๒๕ – ๒๕๓๑         โรงเรียนได้รับคัดเลือกเข้าโครงการปรับปรุงโรงเรียนมัธยมขนาดเล็กรุ่น ๒ ของกรมสามัญศึกษา
                                                    และโรงเรียนได้รับการสนับสนุนจากองค์การแตร์เดซอมด์ประเทศเนเธอแลนด์และองค์การแอลดีเอพี
                                                   ประเทศแคนนาดาในการปรับปรุงหมู่บ้านสหกรณ์นักเรียนให้พัฒนาตนเองเป็นชุมชนพึ่งตนเองใน
                                                   โรงเรียนเพื่อวางรากฐานการศึกษาแบบพึ่งตนเองของโรงเรียนระยะรับทุน ๓ ปีเป็นเงินประมาณ
                                                    ๒ แสนบาท
พุทธศักราช ๒๕๓๒                     โรงเรียนได้ดำเนินการทดลองปรับขบวนการเรียนการสอนเพื่อเข้าสู่โครงการขยายโอกาสทางการศึกษา
                                                  (ค.อมต.สศ.) เป็นการภายในโรงเรียน
พุทธศักราช ๒๕๓๓                      โรงเรียนเข้าสู่โครงการขยายโอกาสทางการศึกษา รุ่นที่ ๔ และได้ดำเนินการเปิดโรงเรียนสาขาที่
                                                  โรงเรียนบ้านหนองนา ตำบลหนองกุลา  อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลกเพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนที่
                                                   เรียนจบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษามากขึ้น
พุทธศักราช ๒๕๓๔                      โรงเรียนเปิดเป็นโรงเรียนสาขาของ โรงเรียนลานกระบือวิทยา อำเภอลานกระบือจังหวัดกำแพงเพชร
                                                   ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนที่จบหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น
                                                   ได้มีโอกาสศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเพิ่มขึ้น
พุทธศักราช ๒๕๓๕                      โรงเรียนได้รับอนุมัติจากกรมสามัญศึกษาให้เปิดทำการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายได้โดย
                                                  ได้ดำเนินการเปิดสอนในแผนการเรียนศิลป์ -  คณิตฯเป็นแผนการเรียนแรก
พุทธศักราช ๒๕๓๖                      โรงเรียนได้เปิดทำการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายแผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตฯ
                                                  เป็นครั้งแรก
พุทธศักราช ๒๕๓๗                      โรงเรียนได้เสนอขอปรับปรุงตำแหน่งผู้บริหารโรงเรียนเป็นตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
                                                   และผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน
พุทธศักราช ๒๕๓๙                      โรงเรียนได้รับการปรับปรุงตำแหน่งผู้บริหารโรงเรียนเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนและ
                                                  ผู้ช่วยผู้อำนวยการตั้งแต่วันที่  ๑ ตุลาคม ๒๕๓๙
พุทธศักราช ๒๕๔๐                      ขอใช้ที่ดินของนิคมสร้างตนเองบางระกำเพื่อสร้างสนามกีฬาพร้อมลู่วิ่งดังนั้นเนื้อที่ของโรงเรียน
                                                  จึงรวมเป็น ๖๘ ไร่ ๔๕ ตารางวา
พุทธศักราช ๒๕๔๓                      นิคมสร้างตนเองบางระกำ อนุญาตให้ใช้ที่ดินเพื่อปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติจำนวน ๒๐ ไร่
พุทธศักราช ๒๕๕๕                      โรงเรียนได้รับเลือกให้เป็นโรงเรียนดีประจำอำเภอ (โรงเรียนในฝันรุ่นที่ ๓)
พุทธศักราช ๒๕๕๖                      โรงเรียนผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม จากสำนักงานรับรอง
                                                   มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)
พุทธศักราช ๒๕๕๖                      โรงเรียนผ่านการประเมินโรงเรียน “คุณธรรมนำวิชาการ” จากสำนักงาน
                                                  คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช ๒๕๕๗                      โรงเรียนโครงการ “เศรษฐกิจพอเพียง” จากสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระองค์
พุทธศักราช ๒๕๕๗                    สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของ
                                                เศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี ๒๕๕๗ “สถานศึกษาพอเพียง ๒๕๕๗” จากกระทรวงศึกษาธิการ
พุทธศักราช ๒๕๕๘                    โรงเรียนลูกเสือต้นแบบงาน “สุดยอดนวัตกรรมมัธยมสามสิบเก้า ประจำปี ๒๕๕๘
                                                 จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต ๓๙
พุทธศักราช ๒๕๕๙                     ได้รับธงลูกเสือช่อสะอาด ประเภทลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ประจำปี ๒๕๕๙ จากสำนักงาน ป.ป.ช.
                                                 ประจำจังหวัดพิษณุโลก