ดาวน์โหลด

1.ตราสัญญลักษณ์โรงเรียน
2
.แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้ปี2559 ..(งานวิชาการ)
3.แบบฟอร์มการขอใช้บริการงานคอมพิวเตอร์
4.รูปแบบโครงการสอนระยะยาว(ปีการศึกษา59)

5.แบบฟอร์มรายงานการวิจัยในชั้นเรียน ปี2559
6.วผ4_รายงานการสอบแก้ตัว
7.ตย.ใบปะหน้าข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (ล่าสุดปี’59)
8.รูปเล่มชุมนุม(อ.พีรดนย์)
9.แบบการประเมินครู ปว.2559 ..(งานบุคลากร)
10.แบบบันทึกผลการเรียนรายวิชา (ปพ.5)
11.แบบบันทึกข้อความ สรุปรายงานการไปราชการ ปี 2560 ..(งานบุคลากร)
12.เอกสารการอบรมครู แผนเศรษฐกิจพอเพียง (งานวิชาการ)—>ลงวันที่16-08-60
13.สมุดบันทึกกิจกรรม (Logbook)..(งานบุคลากร)—>ลงวันที่05-09-60
14.แผนปฏิบัติงาน61 ปรับปรุง (อ.อนุสรณ์)—>ลงวันที่09-10-60
15.ราคาเครื่องเขียน-หจก.ศึกษาภัณฑ์ฯ (อ.อนุสรณ์)—>ลงวันที่09-10-60