ดาวน์โหลด

1.Download —> ตราสัญญลักษณ์โรงเรียน–
2.Download—>(บันทึกข้อความการศึกษาดูงาน  2559)
3.Download —->รายชื่อนักเรียน ม.1-ม.6 ปี58 กพ.4
4.Download —->(ชุดเอกสารสรุปกิจกรรมโครงการ ปีการศึกษา 2558)
5
.Download —->(แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้ปี2559) ..”งานวิชาการ”
6.Download —->แบบฟอร์มการขอใช้บริการงานคอมพิวเตอร์
7.Download —->รูปแบบโครงการสอนระยะยาว(ปีการศึกษา59)
8.Download —->รายชื่อนักเรียน ม.1-6 (ปีการศึกษา 2559)
9.Download —->แบบฟอร์มรายงานการวิจัยในชั้นเรียน ปี2559
10.Download —>วผ4_รายงานการสอบแก้ตัว
11.Download —>ตย.ใบปะหน้าข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (ล่าสุดปี’59)
12.Download —>รูปเล่มชุมนุม(อ.พีรดนย์)
13.Download —>แบบการประเมินครู ปว.2559 (งานบุคลากร)
14.Download —>แบบบันทึกผลการเรียนรายวิชา (ปพ.5)