ดาวน์โหลด

1.ตราสัญญลักษณ์โรงเรียน
2
.แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้ปี2559 (งานวิชาการ)
3.แบบฟอร์มการขอใช้บริการงานคอมพิวเตอร์
4.รูปแบบโครงการสอนระยะยาว(ปีการศึกษา59)

5.แบบฟอร์มรายงานการวิจัยในชั้นเรียน ปี2559
6.วผ4_รายงานการสอบแก้ตัว
7.ตย.ใบปะหน้าข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (ล่าสุดปี’59)
8.รูปเล่มชุมนุม(อ.พีรดนย์)
9.แบบการประเมินครู ปว.2559 (งานบุคลากร)
10.แบบบันทึกผลการเรียนรายวิชา (ปพ.5)
11.แบบบันทึกข้อความ สรุปรายงานการไปราชการ ปี 2560 (งานบุคลากร)
12.เอกสารการอบรมครู แผนเศรษฐกิจพอเพียง (งานวิชาการ)-ลงวันที่16-08-60
13.สมุดบันทึกกิจกรรม (Logbook)(งานบุคลากร)-ลงวันที่05-09-60
14.แผนปฏิบัติงาน61 ปรับปรุง (อ.อนุสรณ์)-ลงวันที่09-10-60
15.ราคาเครื่องเขียน-หจก.ศึกษาภัณฑ์ฯ (อ.อนุสรณ์)-ลงวันที่09-10-60
16.คู่มือ Logbook(สำหรับข้าราชการครู สายงานการสอน เพื่อขอประเมินวิทยฐานะ)-31-10-60
17.ฟอร์มหน่วยการเรียนรู้บูรณาการ(งานวิชาการ)-03-11-60
18.แบบติดตามนักเรียนขาดเรียน(งานกิจการนักเรียน)30-11-60
19.แบบฟอร์ม SAR ปี60 (งานบุคลากร) -ลงวันที่26-03-61
20.ตัวอย่างโครงสร้างรายวิชา(ครูศวิตา) -ลงวันที่27-03-61
21.เอกสารการจัดทำโครงการและสรุปรายงาน(ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ) -ลงวันที่05-04-61