Clip vdo

ร.ร.เศรษฐกิจพอเพียง’57
งานไหว้ครู 2557 ร.ร.ประชาสงเคราะห์วิทยา

ตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา2556


Clip vdoโรงเรียนในฝัน by:อ.สรยุทธ

ประเมินโรงเรียนในฝัน(ภาคบ่าย)

ประเมินโรงเรียนในฝัน:1(05/03/56)by:อ.ภัทรพร

ประเมินโรงเรียนในฝัน:2(05/03/56)by:อ.ภัทรพร

ผลงาน Clip vdo ปัจฉิมนิเทศของนักเรียน ม.6

ผลงาน Clip vdo ปัจฉิมนิเทศของนักเรียน ม.3

วีดิทัศน์ ประเมิน สมส รอบ3

กีฬามัธยมสัมพันธ์56 (สพม.39), Date(01-02-56)

การตรวจเยี่ยมโรงเรียนจาก ศ.น.เขต39