วิสัยทัศน์

มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้สู่มาตรฐานการศึกษา มีคุณธรรมจริยธรรม ดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแหล่งเรียนรู้คู่ชุมชน

ข้อความนี้ถูกเขียนใน ไม่มีหมวดหมู่ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร