ทำเนียบผู้บริหาร

ผู้บริหารโรงเรียนประชาสงเคราะห์วิทยา

ผอ-สมบัติ

นายสมบัติ จงวรรธนะศิลป์ (ผู้อำนวยการ)

………………………………………………………….

รองสุรเกียรติ

นายสุรเกียรติ บุญเม่น (รองผู้อำนวยการ)

รองกมลรัตน์

นางกมลรัตน์ ดอกเกี๋ยง (รองผู้อำนวยการ)

รองสุรีรัตน์

นางสุรีรัตน์ บุญจันทร์(รองผู้อำนวยการ)

 

 

 

ข้อความนี้ถูกเขียนใน ไม่มีหมวดหมู่ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร