กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ครูสุวรรณา

นางสุวรรณา ภู่ทอง (ครู คศ.2)หน.ฯ

ครูวรัญญา

น.ส.วรัญญา สินธุสำราญ (ครู คศ.1)

ครูพี่ปุ้ม

นางสุกุลรัตน์ ประเสริฐปาริฉัตร (ครู คศ.2)

ครูฉัตรวนันท์

น.ส.ฉัตรวนันท์ ดุจเหมือนเพชร (ครู คศ.2)

ผกามาศ

นางผกามาศ เสือคล้าย (ครู คศ.2)

ครูจิจุฑา

นาวสาวจิตจุฑา อยู่ครอบ (ครู คศ.2)

ครูศวิตา ถาวรพจน์ (ครูผู้ช่วย)

 

ข้อความนี้ถูกเขียนใน ไม่มีหมวดหมู่ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร