กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ครูวรัญญา

น.ส.วรัญญา สินธุสำราญ (ครู คศ.1) หน.ฯ

ครูสุวรรณา

นางสุวรรณา ภู่ทอง (ครู คศ.2) …………………………………………….

ครูพี่ปุ้ม

นางสุกุลรัตน์ ประเสริฐปาริฉัตร (ครู คศ.2)

ครูฉัตรวนันท์

น.ส.ฉัตรวนันท์ ดุจเหมือนเพชร (ครู คศ.2)

ผกามาศ

นางผกามาศ เสือคล้าย (ครู คศ.1)

ครูจิจุฑา

นาวสาวจิตจุฑา อยู่ครอบ (ครู คศ.1)

นางสาวศรีวรรณ กลิ่นรัก(ครูอัตราจ้าง)จีน

นางสาวศรีวรรณ กลิ่นรัก(ครูอัตราจ้าง)จีน

Mr.Evans Kofi Amoah

Mr.Evans Kofi Amoah

ครูยูนิก

Miss Unice Morena Cubalit

 

 

ข้อความนี้ถูกเขียนใน ไม่มีหมวดหมู่ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร