กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

นายเด่นพงษ์ วงศ์จันทร์(ครู คศ.3) หน.ฯ

ครูโสภา

น.ส.โสภา คำสีสังข์(ครู คศ.3)

ครูภัทรพร

น.ส.ภัทรพร โอฬารวนาวรรณ(ครู คศ.2) คอมพิวเตอร์

นายสรยุทธ ปั้นฉาย(ครู คศ.1)

นายสรยุทธ ปั้นฉาย(ครู คศ.2) คอมพิวเตอร์

ครูเกล็ดแก้ว

น.ส.เกล็ดแก้ว สืบพงษ์ตระกูล(ครู คศ.3)

ครูสิรินทร

นางสิรินทร ์พร รัตนจารุวัฒน์(ครู คศ.3)

ครูทนง

นายทนง เถกิงศรี(ครู คศ.2)

ลัลดาวัลย์

น.ส.ลัลดาวัลย์ ถี่ถ้วน(ครูอัตราจ้าง)

นายพีรดนย์ จัตุรัส (ครูผู้ช่วย)

นายพีรดนย์ จัตุรัส (ครูผู้ช่วย)คอมพิวเตอร์

ข้อความนี้ถูกเขียนใน ไม่มีหมวดหมู่ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร