กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

กลุ่มสาาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ครูชไมพร

นางชไมพร จันทนา(ครู คศ.3)หน.ฯ

ครูยอดขวัญ

นายยอดขวัญ ม่วงสวน (ครู คศ.2)

ครเจริญรัตน์

น.ส.เจริญรัตน์ กล่ำชัย(ครู คศ.1)

ครูน้องยอด

นายยอดรัก ดิษฐ์ขำ (ครู คศ.1)

น.ส.ณัฐวิภา วาณิชฤทธิกานต์ (ครูผู้ช่วย)

น.ส.ณัฐวิภา วาณิชฤทธิกานต์ (ครูผู้ช่วย)

น.ส.ณัฐธิดา สีสืบวงษ์ (ครูผู้ช่วย)

น.ส.ณัฐธิดา สีสืบวงษ์ (ครูผู้ช่วย)

นายอุเทน หมื่นสุวรรณ์ (ครูผู้ช่วย)

นายอุเทน หมื่นสุวรรณ์ (ครูผู้ช่วย)

ข้อความนี้ถูกเขียนใน ไม่มีหมวดหมู่ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร