กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

กลุ่มสาาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ครูวราภรณ์

นางสาววราภรณ์ สิงห์มี (ครู คศ.3)หน.ฯ

ครูนุสรณ์

นางอนุสรณ์ พินทิสืบ (ครู คศ.3)

ครูคมกฤษ

นายคมกฤช จีนกุล (ครู คศ.2)

ครูชลัยรัตน์

นางชลัยรัตน์ อ่ำมาก (ครู คศ.3)

ครูวาสนา

นางสาววาสนา ขันธ์บุญ (ครู คศ.2)

ครูสุรเชษฐ์

นายสุรเชษฐ์ แตงน้อย (ครู คศ.2)

ครูดารุณี

นางดารุณี ก๋าแก่น (ครู คศ.2)

ครูชลดา

นางสาวชลดา โฉมแดง (ครูอัตราจ้าง)

นิสิต-7

นางสาวดวงจุฬา ขันสู้การ (นิสิตฝึกสอน) ชีววิทยา

นิสิต-3

นางสาวชฎาพร ยศนันท์(นิสิตฝึกสอน) เคมี

นิสิต-1

นางสาวณัฐสยานันท์ เวทำ(นิสิตฝึกสอน) ฟิสิกส์

 

ข้อความนี้ถูกเขียนใน ไม่มีหมวดหมู่ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร