กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

กลุ่มสาาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ครูวราภรณ์

นางสาววราภรณ์ สิงห์มี (ครู คศ.3)หน.ฯ

ครูนุสรณ์

นางอนุสรณ์ พินทิสืบ (ครู คศ.3)

ครูคมกฤษ

นายคมกฤช จีนกุล (ครู คศ.2)

ครูวาสนา

นางสาววาสนา ขันธ์บุญ (ครู คศ.2)

ครูสุรเชษฐ์

นายสุรเชษฐ์ แตงน้อย (ครู คศ.2)

ครูดารุณี

นางดารุณี ก๋าแก่น (ครู คศ.2)

 

ข้อความนี้ถูกเขียนใน ไม่มีหมวดหมู่ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร