กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

กลุ่มสาาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ครูวิสัน

นายวิสัน สุวรรณคีรี (ครู คศ.3)หน.ฯ

ครูสมควร

นายสมควร จันทะคุณ (ครู คศ.3)

สุนทราภรณ์

นางสุนทราภรณ์ เอี่ยมสวัสดิ์ (ครู คศ.3)

ครูดิเรก

นายดิเรก ทองแท้ (ครู คศ.2)

ครูทวีนุต

นางทวีนุต ดีดน้อย (ครู คศ.2)

สุรีรัตน์

นางสาวสุรีรัตน์ แก้วเต๋จ๊ะ (ครู คศ.2)

ครูพิษณุ

นายพิษณุ พันธ์โนราช (ครู คศ.2)

ครูสมใจ

นางสาวสมใจ บุญดี (ครู คศ.1)

นิสิต-5 นิสิต-3 นิสิต-2

 

ข้อความนี้ถูกเขียนใน ไม่มีหมวดหมู่ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร