กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

กลุ่มสาาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ครูดิเรก

นายดิเรก ทองแท้ (ครู คศ.2)หน.ฯ

ครูวิสัน

นายวิสัน สุวรรณคีรี (ครู คศ.3)

สุนทราภรณ์

นางสุนทราภรณ์ เอี่ยมสวัสดิ์ (ครู คศ.3)

สุรีรัตน์

นางสาวสุรีรัตน์ แก้วเต๋จ๊ะ (ครู คศ.2)

ครูพิษณุ

นายพิษณุ พันธ์โนราช (ครู คศ.2)

ครูสมใจ

นางสาวสมใจ บุญดี (ครู คศ.1)

ครูยุพาวดี ศรีสำราญ (ครูผู้ช่วย)

 

ข้อความนี้ถูกเขียนใน ไม่มีหมวดหมู่ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร