กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

กลุ่มสาระฯกลุ่มสาาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ครูพี่เอ

นางสาวนิศากร จรชื่น (ครู คศ.3)หน.ฯ

ครูจิตฐิชา

นางสาวจิตฐิชา ครุฑคง (ครู คศ.3)

ครูวรพจน์

นายวรพจน์ วงศ์ปัญญา (ครู คศ.2)

ครูเจนจิรา

นางงสาวเจนจิรา เอี่ยมอ่อน (ครู คศ.2)

ครูอำภา

นางสาวอำภา บุญสืบ (ครู คศ.1)

น.ส.ลัดดาวัลย์ สินกำแพง(ครู คศ.1)

น.ส.ลัดดาวัลย์ สินกำแพง(ครู คศ.1)

ข้อความนี้ถูกเขียนใน ไม่มีหมวดหมู่ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร