พันธกิจ

พันธกิจ
๑. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะตามมาตรฐานการศึกษา
๒. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรม รักความเป็นไทย ภูมิใจในท้องถิ่น ดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๓. ส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถในการจัดกิจกรรมตามหลักสูตรที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และพัฒนาตนเองสู่ครูมืออาชีพ
๔. ส่งเสริมและพัฒนาให้สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลายและใช้แหล่งเรียนรู้อย่างคุ้มค่า มุ่งเน้นให้สถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้คู่ชุมชน
๕. ส่งเสริมให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
๖. ส่งเสริมการสร้างอัตลักษณ์ของสถานศึกษา
๗. พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา

เป้าหมาย
๑. ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร
๒. ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม รักความเป็นไทย ภูมิใจในท้องถิ่น ดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๓. ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการทำงาน และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
๔. ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างต่อเนื่อง
๕. ครูมีความรู้ความสามารถในการจัดกิจกรรมตามหลักสูตรที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและพัฒนา
ตนเองสู่ครูมืออาชีพ
๖. สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลายและใช้แหล่งเรียนรู้อย่างคุ้มค่า สถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้คู่ชุมชน
๗. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
๘. สถานศึกษามีอัตลักษณ์ที่โดดเด่น
๙. สถานศึกษามีการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาตามแนวทางปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง
(พ.ศ. ๒๕๕๒ – ๒๕๖๑)

ข้อความนี้ถูกเขียนใน ไม่มีหมวดหมู่ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร