หน้าแรก


ppt
จัดซื้อ-จัดจ้าง

การประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ปี 2556

จัดโดยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พิษณุโลก
วันที่ 20 สิงหาคม 2556 :ได้รับรางวัลชนะเลิศ
โดย:ครูชลัยรัตน์ อ่ำมาก
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

การประกวดออกแบบชุดแฟชั่นรีไซเคิล

ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ ๒๔ ปี ๒๕๕๖   คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก ประกวดในวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๖
:ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

การประกวดสิ่งประดิษฐ์ลดโลกร้อน

ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ ๒๔ ปี ๒๕๕๖   คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามพิษณุโลก ประกวดในวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๖
:ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

การประกวดสื่อการสอนทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและคณิตศาสตร์ (ประเภทคอมพิวเตอร์)
ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ ๒๔ ปี ๒๕๕๖   คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
จ.พิษณุโลก ประกวดในวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๖ :
:ได้รับรางวัลชนะเลิศ

ปิดการแสดงความเห็น